BEELD 11

DE COMPONENTEN VAN BEVOLKINGSGROEI, SAMENGEVAT

Vorig jaar (2020) kwamen er in onze provincie 10.900 inwoners bij. De groei lag daarmee beduidend onder het niveau van de laatste jaren. Ten opzichte van 2019, toen de bevolking met ruim 18.000 personen toenam en de groei – op het jaar 2000 na – ook het hoogste niveau van de laatste 20 jaar bereikte, lag de bevolkingsaanwas ruim 40% lager. Als gevolg van ‘corona’ is de bevolkingsgroei duidelijk getemperd. Zo kende Brabant in 2020 voor het eerst een sterfteoverschot en lagen de binnen- en buitenlandse migratiesaldi eveneens op een lager niveau dan in 2019.   Wat de bevolkingsgroei betreft bepalen positieve binnenlandse en vooral buitenlandse migratiesaldi de laatste jaren meer en meer het beeld. Immers, de natuurlijke aanwas – het verschil tussen geboorte en sterfte – is de laatste jaren de ‘nullijn’ meer en meer genaderd en er in 2020 onder invloed van ‘corona’ voor het eerst en meteen ook behoorlijk onder komen te liggen (-3.200). Vanaf 2000 lag het binnenlandse migratiesaldo gemiddeld iets boven de +300 personen per jaar. De (duidelijke) ‘plus’ in de binnenlandse saldi van de laatste jaren – tussen 2017 en 2019 tussen de +2.000 en +3.500 (het hoogste niveau van deze eeuw)– is in 2020 weer teruggevallen naar 'nul'. Dat betekent dat er vorig jaar net zoveel mensen uit Brabant zijn vertrokken, dan er vanuit andere delen van ons land naar onze provincie zijn verhuisd. Al met al wordt de bevolkingsgroei in Brabant de laatste jaren meer en meer bepaald door de buitenlandse migratiesaldi, in de periode 2015 t/m 2020 voor ruim 90%.

Corona tempert de sterke bevolkingsgroei van de laatste jaren

* Binnenlands migratiesaldo = saldo van binnenlandse verhuisbewegingen vanuit en naar Brabant. Buitenlands migratiesaldo = saldo van immigratie en emigratie, incl. het saldo van administratieve correcties. Totale bevolkingsgroei = incl. overige correcties. Bron: CBS-Statline, mei 2021; bewerking: Provincie Noord-Brabant. De gegevens over 2020 zijn voorlopig