Wat is de samenstelling van de nieuwbouwplannen in Brabant?

Wat is de samenstelling van de nieuwbouwplannen in Brabant?

De samenstelling van het planaanbod voor woningbouw naar eigendomsvorm en woningtype is weergegeven in F12a t/m F12c.

‘Van koop naar huur’

Hieruit blijkt dat het accent binnen de plancapaciteiten de laatste jaren meer is komen te liggen op de huursector. Lag het percentage huurwoningen in 2012 nog op iets meer dan 30%, inmiddels is 41% van het planaanbod een huurwoning, vergelijkbaar met de feitelijke verdeling in de woningvoorraad. Het percentage koopwoningen is teruggelopen van 70% in 2012 naar iets minder dan 60% vandaag de dag.

Binnen de recent opgeleverde nieuwbouw maakt de huur zelfs een nog groter deel uit van de woningbouwproductie (44% in de periode 2015 t/m 2016).


Overigens zien we dat deze accentverschuiving ‘van koop naar huur’ zich vooral voordoet in het planaanbod van stedelijke gebieden (F12b en F12c). Afgaande op de feitelijke nieuwbouw van de laatste jaren lijkt deze behoefte er evenwel ook in de landelijke gebieden te zijn, al spelen de na-ijleffecten van de kredietcrisis ook nog een rol bij de verdeling koop-huur in de opgeleverde woningbouw.


De accentverschuiving ‘van koop naar huur’ sluit aan op de veranderende vraag van de woonconsument. Demografische ontwikkelingen (vergrijzing, sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens), sociaal-maatschappelijke trends en flexibilisering van de arbeidsmarkt dragen bij aan die verandering.


Opvallend is ook dat de afgelopen jaren het percentage koopappartementen in het planaanbod sterk is teruggelopen, van bijna 30% (het hoogste punt in 2007) naar zo’n 15 á 16% de laatste jaren. Ondanks deze afname is er – afgezet tegen de samenstelling van de bestaande woningvoorraad en de opgeleverde nieuwbouw – nog altijd sprake van een duidelijke accentverschuiving richting de bouw van appartementen. Van het totale planaanbod in 2018 is 43% een appartement, tegenover 24% in de bestaande voorraad. Van de nieuwbouw in 2015 en 2016 is 33% een appartement.


De markt voor appartementen neemt naar verwachting de komende jaren (langzaamaan) verder toe. Afgezet tegen de woonwensen (zie beantwoording van vraag 10) lijken de percentages wel wat aan de hoge kant te liggen.

Flinke toename plannen voor ‘vrije-sector-huur’

In de prijsverdeling binnen het planaanbod valt vooral op dat het aandeel ‘vrije-sector-huur’ recentelijk flink is toegenomen, van amper 4% rond 2010 naar liefst 14% in 2018 (F13a).


Huur in de vrije sector zien we vooral terug in het planaanbod in de (groot)stedelijke gebieden (ruim 17% in 2018; F13b). Recentelijk neemt dit segment ook in de landelijke gebieden iets toe (F13c).


Het is hierbij de uitdaging een substantieel deel van deze ‘vrije-sector-huur’ de komende tijd ook daadwerkelijk te realiseren in het huursegment direct boven de liberalisatiegrens (meer dan € 711,-), zo tussen de € 700,- en € 1.000,- per maand.


Wat de koop betreft zien we het accent de laatste tijd weer wat verschuiven richting het middeldure en dure segment. Het aandeel ‘goedkope koop’ is juist weer wat teruggelopen (F13a).

Deel op social media