Trekt de woningbouw overal aan in onze provincie?

Trekt de woningbouw overal aan in onze provincie?

Ja. Zoals ook blijkt uit de provinciale ‘Monitor bevolking en wonen’ [i] trekt overal in Brabant de woningmarkt aan, al zijn er wel regionale en gemeentelijke verschillen. In vrijwel alle regio’s komt de groei van de woningvoorraad uit rond de behoefteramingen (T1). Alleen de regio West-Brabant blijft nog wat achter (zie bijlage 1 voor de gehanteerde gebiedsindeling).


Voor Brabant als geheel staat de ‘bouwindicator 2020 - korte termijn’ inmiddels op 96 (T1). Dit betekent dat in de periode 2017 tot 2020 verwacht wordt, dat 96% van de vooruit berekende, benodigde groei van de woningvoorraad wordt gerealiseerd. In de stedelijke concentratiegebieden ligt dat percentage op 98%, tegen 90% in de landelijke gebieden. In het stedelijk gebied trekt de woningbouw dus sterker aan. In de (grotere) steden speelt hierbij naast nieuwbouw ook het herbestemmen van leegstaand kantoor-, winkel- en ander vastgoed naar woonruimte een rol.


Over een langere periode beschouwd zijn de regionale verschillen minder groot (T1). Voor Brabant als geheel staat de ‘bouwindicator 2020 – lange termijn’ op 79. Een groei met iets meer dan 136.000 woningen, oftewel 79% van de geprognotiseerde 172.000 woningen in 15 jaar (2005 tot 2020). De regiospecifieke indicatoren wijken maar in geringe mate af van deze Brabant-brede lijn.

Bouwtempo moet op tal van plaatsen verder omhoog

De mate waarin de woningbouw aantrekt verschilt vooral sterk per gemeente (F3a en F3b). Hoewel vrijwel overal weer meer gebouwd wordt, haalt bijna 60% van de gemeenten de geprognotiseerde woningbouwaantallen in de periode 2017 t/m 2019 (nog) niet (F3a).


De oorzaken van een te laag bouwtempo verschillen per gemeente en per locatie.

Het gebrek aan personele capaciteit bij ontwikkelaars, bouwers en gemeenten na jaren van saneren is een veel gehoord geluid. Evenals de lange procedures, (te) hoge grondprijzen en de vaak complexe vraagstukken rond de (financiële) haalbaarheid van binnenstedelijke (her)ontwikkelingstrajecten. De gevolgen van de aanpassingen in het corporatiebestel voor de investeringsmogelijkheden van woningbouwcorporaties spelen regionaal of lokaal eveneens een rol. Ten slotte sluiten vraag en aanbod in woningbouwplannen nog niet altijd voldoende op elkaar aan.


Kortom, er is Brabant-breed sprake van herstel, maar het bouwtempo moet op tal van plaatsen verder omhoog. Versnelling van de woningbouw is een belangrijke doelstelling van de Brabantse Agenda Wonen[ii].

Noten

[i] De 'Monitor bevolking en wonen' schetst een actueel beeld van bevolkingsontwikkelingen, de voortgang van de woningbouw en het planaanbod in onze provincie. De monitor wordt eenmaal per kwartaal geactualiseerd en is te vinden op de provinciale website.

[ii] Brabantse Agenda Wonen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, september 2017.

Deel op social media